לומדים בחו''ל

סטודנטים זרים ב-SISU

החל משנות ה-70 המאוחרות - עם מדיניות ההיפתחות לעולם – מגיעים סטודנטים זרים ל-SISU,לתוכניות קצרות טווח או לשנת לימודים מלאה.עד כה קלטה האוניברסיטה למעלה מ-30,000 סטודנטים מ-90 מדינות,אשרמהוויםאת אחת הקבוצות הגדולותשלסטודנטים זריםבסין.

במרוצת 5 השנים האחרונות נרשמים מדי שנה 4000 סטודנטים זרים לתוכניות ללימוד סינית או לתוכניות אחרות.כל אלה מעמיקים את הבנתם בתרבות הסינית,מאפשרים תקשורת דו-סטרית ומסייעים לשיתוף פעולה בינלאומי.

סטודנטים שלSISUבחו"ל

תוכניות חילופי סטודנטים התרחבו במידה ניכרת ,ויותר ויותר סטודנטים נוטלים חלק בתוכניותלימוד או מחקר,אשרמקנים להםראייה גלובליתוהתנסות באווירה לימודית רב-תרבותית.

לרוב הסטודנטים ב-SISUניתנת הזדמנות לנסוע לחו"ל -לפחות לסמסטר אחד -כדי ללמוד באחת התוכניות המשותפותל-SISUולאוניברסיטאות שם.הלימודים בתוכניות אלה מהוויםחלק מהתואר.לחלק מהמחלקותולבתי-ספר אחדיםיש תוכניותמסוג זהלשנה שלמה.כמו כן מעודדתSISUאת הסטודנטים ליטול חלק בתוכניות חילופי סטודנטים המתקיימותבחופשות הקיץ או החורף.

שיתוף פעולה זה הוליד מגוון תוכניות לימוד כמותוכנית 1+3(שנת לימודים אחת בסין ו-3 בחו"ל),תכנית 2+2לסטודנטים לתואר ראשון,תוכנית 3+2 לסטודנטים לתואר שני,תכנית מאסטר כפול,ותוכנית משותפת לתואר ד"ר.

לשתף: